Nie postawimy wiatraka bez planu miejscowego?

Kwiecień 14, 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowuje projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD 205). Mała nowelizacja jest wstępem do kompleksowych zmian systemowych, opracowywanych przez ten resort we współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.

  • Wśród głównych problemów systemu wnioskodawca wskazał m.in. postępującą chaotyczną suburbanizację, a także koszty związane z rozlewaniem się zabudowy, ponoszone przez wspólnoty samorządowe w związku z koniecznością budowy i utrzymania niezbędnej infrastruktury.
  • Celami projektu są: przekierowanie strumienia inwestycji budowlanych na tereny przygotowane i wyposażone w infrastrukturę techniczną, zwiększenie kontroli społecznej w procesie planowania przestrzeni oraz podniesienie jakości planów miejscowych i usprawnienie procesu ich uchwalania.

Zmiany istotne dla branży OZE:

  • Brak możliwości lokalizowania instalacji OZE powyżej 40 kW na podstawie decyzji WZ – nowela proponuje regulacje jednoznacznie wskazujące, iż takie instalacje mogą być lokalizowane wyłącznie na obszarach wskazanych w studium, a podstawę takiej lokalizacji może stanowić wyłącznie plan miejscowy
  • Wprowadzenie 2-letniego terminu ważności decyzji WZ – decyzja będzie musiała być ważna w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, nie zaś w chwili jego wydawania
  • Umożliwienie uchwalania planu miejscowego na podstawie wystąpienia podmiotu prywatnego, który jednocześnie zobowiąże się do wyposażenia terenów w określoną infrastrukturę i bezpłatnego jej przekazania gminie

Zgodnie z założeniami projekt ustawy powinien zostać zatwierdzony przez Radę Ministrów przed końcem I półrocza 2015 r. i przyjęty przez parlament obecnej kadencji.