Stowarzyszenie

O SMEW

 Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej zrzesza małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży wiatrowej. Stowarzyszenie jednoczy wytwórców wokół  wspólnych celów, walczy o ich interesy, podejmuje systematyczne, codzienne  działania     chroniące branżę przed nowymi barierami i ograniczeniami.

SMEW działa na rzecz tworzenia przyjaznego wizerunku małej energetyki wiatrowej.

Najważniejsze cele i działania SMEW w 2014 roku:

 • Uzyskanie przez branżę maksymalnie wysokiego i stabilnego wsparcia, a także pomoc w wypracowaniu rozwiązań korzystnych dla podmiotów w sektora MSP w ramach procesowanego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 • Utrzymanie obowiązujących przepisów dotyczących lokalizacji turbin oraz wstrzymania regulacji szkodliwych dla rozwoju branży OZE.
 • Wzmocnienie wizerunku małej energetyki wiatrowej jako producentów energii służącym społecznościom lokalnym.

Cele statutowe SMEW:

 • Animowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem małych elektrowni wiatrowych;
 •  Wspieranie i promowanie działań sprzyjających tworzeniu pozytywnych i otwartych postaw wobec energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej.
 •  Przeciwdziałanie zjawiskom, które zagrażają lub godzą w rozwój odnawialnych źródeł energii.
 •   Inicjowanie i popieranie działalności technicznej, inwestycyjnej i naukowej zmierzającej do rozwoju pozyskiwania energii z elektrowni wiatrowych i innych OZE.

* Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 3 stycznia 2014 r.

 •  Ochrona środowiska i przyrody oraz krzewienie aktywności proekologicznej osób, społeczności lokalnych oraz firm działających w sektorze odnawialnych źródeł energii.
 •  Doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
 •  Integrowanie i rozwijanie środowisk oraz współpracy przedsiębiorców zainteresowanych wytwarzaniem energii odnawialnej, w tym wiatrowej.
 •  Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.
 •  Dążenie do tworzenia korzystnych warunków prawnych ułatwiających realizację inwestycji w odnawialne źródła energii.
 •  Działania edukacyjne w zakresie zagadnień związanych z energetyką wiatrową w Polsce.

Zapisz się do stowarzyszenia