„Inteligentne liczniki” pomysłem na rozwój OZE

Wrzesień 05, 2014

Poznaliśmy już projekt założeń do ustawy, której celem jest upowszechnienie w Polsce systemu tzw. „inteligentnych liczników”. W praktyce będzie to oznaczało, że konsumenci nie będą rozliczani w przyszłości na podstawie prognoz zużycia energii elektrycznej, ale na podstawie rzeczywistego jej zużycia, które wskazywać mają nowoczesne liczniki. Harmonogram implementacji systemu zakłada, że do końca 2020 roku inteligentne systemy pomiarowe zainstaluje w Polsce 80% odbiorców końcowych.  

Jak wynika z założeń do projektu wdrożenie systemów inteligentnego opomiarowania ma przyczynić się do efektywnego zarządzania energią elektryczną, co jest  fundamentalne dla ograniczenia emisji CO2 oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii u prosumentów. Sprawnie działająca sieć inteligentna może także w przyszłości skutecznie integrować rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej  w mikroźródłach.

W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać, że wprowadzenie projektowanych przepisów nie spowoduje wzrostu wydatków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego ani też innych jednostek sektora finansów publicznych. Koszty zainstalowania i obsługi inteligentnego licznika ponosić będzie początkowo operator systemu dystrybucyjnego, który poniesione koszty uwzględni następnie w taryfie dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców. W konsekwencji, koszty wprowadzenia systemu poniosą ostatecznie odbiorcy, a nie jak wydawać by się mogło dystrybutorzy. Ustawodawca przewiduje jednak, że wejście w życie projektowanych przepisów, w okresie 10 lat może, po odliczeniu kosztów instalacji, wygenerować dla przedsiębiorstw zyski w wysokości nawet 2,5 mld zł.

Aby upowszechnić system należy wprowadzić do polskiego prawa odpowiednie definicje, zmiany w zakresie prowadzenia rozliczeń, ustalić zasady instalowania liczników zdalnego odczytu oraz określić zasady przechowywania uzyskanych danych pomiarowych. Wszystkie te zmiany wprowadzić ma właśnie opisywany projekt.

Należy z uwagą przypatrywać się pracom nad projektem, gdyż będzie on niósł za sobą ważne skutki dla małych i średnich przedsiębiorców. To one poniosą bowiem w znacznej części koszty instalacji inteligentnych liczników. Czas pokaże czy uzyskane dzięki systemowi oszczędności przewyższą poniesione koszty. Dziś, na podstawie bardzo ogólnych założeń projektu i wyliczeń trudno jest o jednoznaczną ocenę.