Na czym polega system aukcyjny planowany przez Ministerstwo Gospodarki w ustawie o OZE?

Lipiec 01, 2014

Auction Hammer

W nowym projekcie ustawy o OZE Rada Ministrów zaproponowała radykalną zmianę w systemie wspierania energetyki odnawialnej. Zielone certyfikaty, stanowiące dotychczas swego rodzaju lokomotywę rozwoju OZE w Polsce, mają zostać zastąpione przez tzw. system aukcyjny.

Istotą nowej koncepcji wsparcia dla OZE jest to, że to rząd ma decydować ile energii odnawialnej zostanie wytworzone w danym okresie czasu. Co najmniej raz w roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje, których przedmiotem będzie wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Informacje o postępowaniu mają być ogłaszane z 30-dniowym wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

W organizowanych przez Prezesa URE aukcjach wyłaniani będą przedsiębiorcy, którzy zaoferują produkcję energii z odnawialnego źródła po najniższej cenie. Zwycięzca otrzyma w ten sposób wsparcie w postaci gwarantowanej ceny zakupu jego energii na okres 15 lat po zaproponowanej przez niego w aukcji stawce waloryzowanej o poziom inflacji. Aukcje mają być organizowane osobno dla instalacji oddanych przed wejściem w życie ustawy oraz po niej, a także oddzielnie dla źródeł małych – do 1 MW mocy oraz instalacji powyżej 1 MW.

Projekt zobowiązuje Ministra Gospodarki do podawania „ceny referencyjnej”, tj. maksymalnej za jaką będzie można kupić w danym roku energię. Oferty producentów mają być składane za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej – te, które przekroczą cenę referencyjną będą automatycznie odrzucane. Od decyzji uczestnikom aukcji będzie przysługiwało odwołanie – najpierw do Ministra Gospodarki, następnie do sądu administracyjnego.

Nowa procedura wsparcia wzbudza mieszane uczucia wśród ekspertów. Rząd podkreśla wprawdzie, że jest ona korzystna dla konkurencji na rynku energii oraz dla konsumentów, z drugiej jednak strony wątpliwości wzbudza jedyne kryterium aukcji – cena, oraz częstotliwość postępowań – przegrana oznacza przecież rok wstrzymania inwestycji i nieobecność na rynku.

Rząd zaproponował prowadzenie systemu aukcyjnego od początku 2016 roku. Dotychczasowi producenci będą mogli pozostać w systemie zielonych certyfikatów, które przyznawane będą maksymalnie na okres 15 lat od pierwszej produkcji energii i nie dłużej niż do końca 2035 roku albo przejść na nowy system przez wystartowanie w dedykowanych „starym instalacjom” aukcjach i tym samym skorzystać z nowego systemu wsparcia.