Setki farm wiatrowych do likwidacji z powodu „ustawy krajobrazowej”?

Lipiec 25, 2013

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej zgłosiło Sejmowej Komisji swoje stanowisko dotyczące „ustawy krajobrazowej”. Zgłoszony przez Prezydenta RP projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu może utrudnić lub uniemożliwić budowę nowych farm wiatrowych. Co najważniejsze – stwarza także ryzyko konieczności rozbiórek instalacji już istniejących.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w SMEW sprzeciwiają się prowadzeniu polityki opartej na emocjach i wykorzystywaniu jej do gry politycznej., powodując straty dla setek przedsiębiorców działających w branży wiatrowej.

 

Przedsiębiorcy zrzeszeni w SMEW są przekonani, że obowiązujące prawo jest wystarczające dla ochrony krajobrazu a lokalizacja turbin wiatrowych jest dziś pod wystarczającą kontrolą organów państwa. Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy wiatrowej oceniane jest dziś  w toku szeregu postępowań i musi spełnić wiele szczegółowych wymagań w zakresie ochrony krajobrazu. Istniejące dziś procedury pozwalają w pełni dokonać właściwej oceny oddziaływania konkretnych projektów zarówno na krajobraz, jak i środowisko.

 

Stowarzyszenie zwraca uwagę, iż proponowane zmiany pozbawią gminy kompetencji ustalania ładu przestrzennego na rzecz samorządów wojewódzkich, które są „dalej od lokalnych społeczności”, co może powodować niewłaściwą ocenę poszczególnych projektów. Każdy przypadek powinien bowiem być analizowany indywidualnie, w oparciu o warunki konkretnego miejsca inwestycji. Zdaniem SMEW ocena projektów powinna pozostać kompetencją organów „bliższych” obywatelowi, czyli organom gmin.

 

W ustawie powinno zostać jasno określone, iż jej zasady nie odnoszą się do istniejących już inwestycji. Zgodnie z proponowanym dziś brzmieniem projektu wiele istniejących już farm wiatrowych, gdyby zostały uznane za tzw. „dominanty krajobrazowe”, musiałyby zostać zlikwidowane, co zdaniem SMEW narusza obowiązujące prawo.

 

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej jest przekonane, że wejście ustawy w proponowanym brzmieniu stworzy kolejne bariery administracyjne dla małych polskich przedsiębiorców, dla których skomplikowane procedury stanowią główny hamulec rozwojowy. Stowarzyszenie oczekuje działań na rzecz zmniejszania barier i upraszczania prawa. Nie negując potrzeby ochrony krajobrazu Stowarzyszenie uważa, że metody proponowane przez ustawodawcę w projekcie tzw. „ustawy krajobrazowej” są szkodliwe dla rozwoju branży energetyki wiatrowej.