Paweł Guziński: „To dopiero początek długiej walki o tę branżę. Jesteśmy przygotowani do działania na wszystkich etapach prac legislacyjnych”

Listopad 28, 2014

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej od początku prac nad rządowym projektem ustawy o OZE aktywnie działa na rzecz wprowadzania korzystnych dla przedsiębiorców zmian. Zgłosiliśmy już posłom pakiet konkretnych poprawek mających na celu uproszczenie procesu inwestycyjnego oraz umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom konkurowania na rynku energetyki wiatrowej. Na tym jednak nie poprzestajemy.

Intensywne prace rozpoczęły się tak naprawdę jeszcze przed skierowaniem projektu ustawy do Sejmu. Na podstawie przeprowadzonych z członkami Stowarzyszenia rozmów i konsultacji wspólnie z kancelarią prawną i jej ekspertami do spraw energetyki wiatrowej opracowaliśmy katalog najbardziej nurtujących przedsiębiorców problemów, które naszym zdaniem powinny doczekać się rozstrzygnięcia w rządowym projekcie ustawy. Zebrane informacje posłużyły następnie do opracowania poprawek, które SMEW przekazał ostatnio członkom właściwej podkomisji. Proponujemy w nich m.in.:

  • Modyfikację tzw. „koszyków aukcyjnych” poprzez podział na aukcje oddzielnie na zakup energii w instalacjach o mocy do 2 MW i powyżej 2 MW (zamiast proponowanego podziału do 1 MW i powyżej 1 MW). Zmiana zapewni małym i średnim przedsiębiorstwom zbliżone warunki konkurowania na rynku z podmiotami znacznie od nich silniejszymi.
  • Zmniejszenie pobieranej opłaty za przyłączenie do sieci instalacji o mocy większej niż 200 kW i nie większej niż 2 MW. Umożliwi to pobieranie opłat za przyłączenie do sieci ustalanych na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.
  • Umożliwienie zaskarżania postanowienia RDOŚ w toku postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozwoli to skrócić czas postępowania i zwiększy jego przejrzystość.
  • Ustalenie procedury postępowania organu przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trakcie wyboru alternatywnego wariantu dopuszczonego do realizacji inwestycji.
  • Wprowadzenie konieczności uzasadniania odmownych decyzji o wydaniu warunków przyłączenia. Proponowana zmiana umożliwi weryfikację wydanych decyzji w oparciu o jednoznaczne i wyłącznie techniczne parametry sieci (np. jej przekrój oraz stopień obciążenia w okresie ostatnich miesięcy).

Poprzez udział w posiedzeniach Stowarzyszenie nie tylko zwróciło już uwagę na przerzucanie kosztów zwiększania mocy przyłączeniowych na wytwórców, wygórowanych kosztach przyłączenia do sieci czy uciążliwej konieczności wnoszenia zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej za każdy 1 MW zainstalowanej mocy. Stale przekonujemy, że mała energetyka wiatrowa to sektor, w który warto inwestować czas po to, by wypracować w tym zakresie sprzyjające inwestycjom prawo.

Część z sygnalizowanych przez SMEW tematów będzie przedmiotem dyskusji podczas kolejnych posiedzeń sejmowych. W grudniu możliwe jest przeprowadzenie na plenum Sejmu II czytania projektu ustawy. Jeśli parlament nie przyjmie naszych propozycji pozostaje nam walka na poziomie prezydenckim oraz ewentualne odwołanie się do organów Unii Europejskiej. Jedno jest pewne – zrobimy wszystko, by nasza branża mogła się rozwijać.