Proponujemy korzystne dla branży MŚP zmiany do ustawy

Marzec 14, 2016

Warszawa, dn. 8.03.2016 r.

Stanowisko do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej zrzesza małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży wiatrowej. Reprezentujemy ponad pół tysiąca rodzimych podmiotów z tego sektora, które płacą w kraju podatki i zapewniają energię setkom tysięcy Polaków. W związku z tym, że wniesiony do laski marszałkowskiej projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych narusza interesy reprezentowanych przez Stowarzyszenie przedsiębiorców, pragniemy wskazać kilka istotnych kwestii, na które naszym zdaniem powinna zostać w toku prac legislacyjnych zwrócona szczególna uwaga.

Proponujemy:

 Rezygnację z konieczności uprzedniego uzgadniania z Urzędem Dozoru Technicznego każdorazowej naprawy, modernizacji oraz przerabiania instalacji lub precyzyjne określenie tych pojęć (dotyczy art. 14). Brak jednoznacznych definicji może doprowadzić do sytuacji, w których konieczność przeprowadzenia choćby drobnych remontów spowoduje konieczność wstrzymania pracy instalacji na czas postępowania uzgodnieniowego, a następnie – uzyskania nowej decyzji eksploatacyjnej. Przerwy w produkcji utrudnią z kolei spłatę zaciągniętych kredytów i mogą zaważyć na rentowności projektów, a w konsekwencji całych przedsiębiorstw.

 Umożliwienie finalizacji procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy będących w toku na podstawie dotychczasowych przepisów (dotyczy art. 25-29). Przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzje inwestycyjne i złożyli wnioski na podstawie przepisów dotychczasowych, a także uzyskali wszelkie potrzebne pozwolenia, powinni mieć zagwarantowane, iż będą mogli zrealizować swoją inwestycję. Zmiana reguł gry w trakcie trwania tych długotrwałych procedur narusza zasady zaufania obywateli do państwa, ochrony praw słusznie nabytych oraz wprowadzając fikcję kontynuacji dotychczasowych postępowań jest niezgodna z zasadami techniki prawodawczej.

 Wydłużenie żywotności decyzji zezwalającej na eksploatację lub obniżenie kosztów jej uzyskania (dotyczy art. 13 i 15). Konieczność ubiegania się o nową decyzję co najmniej raz na dwa lata (w praktyce nawet częściej, gdyż dbający o należyty stan instalacji przedsiębiorcy regularnie dokonują napraw i modernizacji, które zgodnie z proponowanym przepisem także powodują wygasanie decyzji) spowoduje wzrost bieżących kosztów eksploatacji ponad jakąkolwiek opłacalność inwestycji. Zachowaniu proponowanych terminów mogłoby towarzyszyć ewentualne obniżenie kosztów jej uzyskania.

 Wyraźne wskazanie, że definicja elektrowni wiatrowej nie wywołuje skutków w sferze podatkowej (dotyczy art. 2). Jeżeli, jak wynika z uzasadnienia, wolą ustawodawcy jest możliwość stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane i umożliwienie organom nadzoru budowlanego interwencji w sytuacjach katastrof budowlanych w odniesieniu do elektrowni wiatrowych należy dookreślić, że przepisy te nie zmieniają dotychczasowych zasad ich opodatkowania. Rozszerzająca interpretacja przepisów i tym samym kilkukrotny wzrost podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości doprowadziłby wielu małych i średnich polskich przedsiębiorców do bankructwa.

 Przeprowadzenie badań naukowych oraz konsultacji z samorządami terytorialnymi, które pozwolą określić zasady lokalizacji inwestycji dostosowane do polskich warunków (dotyczy art. 4). Uzasadnienie do projektu nie wskazuje żadnej podstawy wyliczenia proponowanej minimalnej odległości instalacji od zabudowań. Badania terenowe w zakresie faktycznego oddziaływania instalacji pozwoliłyby w przyszłości uregulować tą kwestię np. w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku lub ustanowionych na podstawie ustawy krajobrazowej audytach. 1,5-2 km odległość nie tylko uniemożliwi w praktyce realizację projektów z punktu widzenia przedsiębiorców, ale także pozbawia samorządy ich podstawowego prawa do decydowania o zagospodarowaniu przestrzeni.

Wskazane zagadnienia stanowią wstępne propozycję tematów do wspólnej dyskusji, na podstawie których Stowarzyszenie zaproponuje w toku prac sejmowych konkretne propozycje zmian. Pragniemy także zapewnić o swej gotowości do uczestniczenia w dialogu i konsultacjach, które mają w naszej opinii szansę nie tylko zapewnić poszanowanie praw setek przedsiębiorców, ale także chronić interesy mieszkających w sąsiedztwie inwestycji osób.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Guziński
Prezes Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej