Europejski Trybunał Obrachunkowy skontroluje system wsparcia w Polsce

Luty 03, 2018

Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadzi kontrolę wykonania zadań dotyczącą wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wiatrowych i słonecznych udzielanego przez państwa członkowskie i Komisję Europejską.

W ramach kontroli przedstawiciele Trybunału odwiedzą cztery państwa UE (Hiszpanię, Niemcy, Polskę i Grecję) i przeprowadzą spotkania z instytucjami i innymi podmiotami, których zakres kompetencji obejmuje zagadnienia związane z energetyką odnawialną. W Polsce będą to: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Regulacji Energetyki, Instytucje Zarządzające dwóch programów operacyjnych, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zajmujące się energetyką odnawialną, PSE S.A.
Nasze stowarzyszenie zgłosiło się do udziału w procedurze kontrolnej, aby móc przedstawić Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowego swoje uwagi do systemu wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce.
Efektem końcowym kontroli będzie publikacja sprawozdania, które będzie zawierać zalecenia skierowane do Komisji Europejskiej i ogółu państw członkowskich dotyczące sposobów poprawy systemów wsparcia dla sektora OZE, a w szczególności energetyki wiatrowej i słonecznej.
W toku kontroli mamy nadzieję na skierowanie uwagi kontrolerów na niewydolność systemu “zielonych certyfikatów”.