„Zgłosiliśmy konkretne rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcom konkurować w ramach aukcji OZE”

Czerwiec 01, 2015

W piątek Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej przedstawiło Ministerstwu Gospodarki pakiet konkretnych propozycji zmian do opracowywanej obecnie nowelizacji ustawy o OZE. „To bardzo krótkie i rzeczowe postulaty. Chcemy jedynie stworzyć małym i średnim przedsiębiorcom realną szansę konkurowania w ramach aukcji. Zależy nam, by reguły gry na rynku były jasne i czytelne dla wszystkich” – mówi Paweł Guziński, Prezes SMEW.

Poniżej przedstawiamy treść stanowiska Stowarzyszenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 14 maja 2015 r.

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej zrzesza małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży wiatrowej. Reprezentujemy ponad pół tysiąca rodzimych podmiotów z tego sektora, których działalność lokalnie poprawia bezpieczeństwo dostaw energii setkom tysięcy Polaków. W związku z tym, że projekt nowelizacji kluczowej dla branży ustawy o odnawialnych źródłach energii skierowany został do konsultacji społecznych, pragniemy wskazać kilka istotnych kwestii, na które naszym zdaniem powinna zostać w toku prac legislacyjnych zwrócona szczególna uwaga.

Proponujemy:

  • Rezygnację z określania maksymalnej ilości energii z mikroinstalacji OZE, którą będzie można sprzedać do sieci po taryfie gwarantowanej w ciągu roku (art. 1 zmiana 8 projektu). Określenie wskaźników stopnia wykorzystania mocy promuje w istocie starsze i mniej wydajne projekty i stwarza barierę dla rozwoju bardziej innowacyjnych technologii. Już dziś znaczna część instalacji przekracza proponowane w projekcie wartości.
  • Modyfikację tzw. „koszyków aukcyjnych” poprzez podział na aukcje oddzielnie na zakup energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła o łącznej mocy zainstalowanej do 2 MW i powyżej 2 MW (zamiast aktualnego podziału do 1 MW i powyżej 1 MW). Proponowana zmiana zapewni małym i średnim przedsiębiorstwom, które w większości posiadają instalacje o takiej właśnie mocy, zbliżone warunki konkurowania na rynku z podmiotami znacznie od nich silniejszymi.
  • Zmianę definicji instalacji OZE. Aktualne brzmienie definicji budzi wątpliwości związane z okresem wsparcia w przypadku, gdy inwestycja realizowana jest etapami i poszczególne części np. farmy wiatrowej rozpoczynają wytwarzanie energii w różnych okresach czasu. Nowelizacja ustawy jest okazją do wyraźnego wskazania, że wsparcie będzie uzależnione od rozpoczęcia wytwarzania energii dla każdego urządzenia z osobna, pomimo wspólnego miejsca przyłączenia.
  • Umożliwienie inwestycjom rozpoczętym, ale nieukończonym przed 1 stycznia 2016 roku start w aukcjach wspólnie z projektami zrealizowanymi. Z uwagi na krótki okres przejściowy dla ustawy oraz długotrwałe procedury inwestycyjne część projektów nie zostanie ukończonych przed końcem tego roku. Z tego powodu inwestycje będące nawet na ukończeniu, ale które nie rozpoczną wytwarzania energii znajdą się w jednym „koszyku” z nowymi projektami. Mając na uwadze szereg czynników indywidualnych, które często warunkują ukończenie inwestycji tego typu zrównanie tych sytuacji wydaje się niewłaściwe.
  • Oparcie kalkulacji „opłaty OZE” o rzeczywiste możliwości tempa rozwoju sektora mikroinstalacji. W uzasadnieniu brak czytelnego wskazania metody jej wyliczenia, zaś przyjęte założenie powstania 400 MW nowych mocy w mikroinstalacjach w roku 2016 wydaje się mało realne. Zawyżenie tej opłaty doprowadzi do niepotrzebnego obciążania kosztami odbiorców końcowych i może skutkować spadkiem społecznej akceptacji dla rozwoju OZE.

Mali i średni przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu pozostają z nadzieją, że wskazane w niniejszym stanowisku zagadnienia zostaną wzięte pod uwagę w dalszym procesie legislacyjnym. Pragniemy także zapewnić o swej gotowości do uczestniczenia w dialogu i konsultacjach, które mają w naszej opinii szansę wypracować korzystną dla wszystkich oś porozumienia. W końcu w grę wchodzi bezpieczeństwo lokalnych rynków energii, a w konsekwencji bezpieczeństwo dostaw na terenie całego kraju.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Guziński

Prezes Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej