Znika ostatni filar dotychczasowego wsparcia OZE

Sierpień 08, 2016

Gwarancją odkupu energii powinny być objęte wszystkie instalacje OZE. Mniejsi inwestorzy mogą mieć bowiem trudności z negocjowaniem umów sprzedaży – uważa Konrad Młynkiewicz, dyrektor działu prawa administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

1 stycznia 2018 r. zniknie obowiązek zakupu energii wyprodukowanej z instalacji OZE o mocy większej niż 500 kW. Te zmiany w sposób znaczący ograniczają, a w niektórych sytuacjach wręcz odbierają przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o jakiekolwiek wsparcie. Stawia to pod znakiem zapytania osiągnięcie zakładanych przez ustawodawcę celów, które przyświecały założeniom ustawy z 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii. Trudności mogą napotkać także właściciele instalacji o mocy poniżej 500 kW.

Wielu inwestorom pozostanie wyłącznie system aukcyjny

Nowe brzmienie art. 42 ustawy uzależnia możliwe do uzyskania przez przedsiębiorcę wsparcie od wielkości posiadanej instalacji. W praktyce przewiduje obowiązek odkupu oferowanej energii elektrycznej z OZE pochodzącej jedynie z mikroinstalacji oraz instalacji o łącznej mocy elektrycznej mniejszej niż 500 kW. W związku ze stopniową likwidacją systemu zielonych certyfikatów jedynym rodzajem wsparcia dla instalacji powyżej tego progu będzie możliwość wzięcia udziału w aukcji na wytwarzanie energii. Generuje to realne zagrożenie, iż nowi inwestorzy nie będą zainteresowani taką formą działalności, a w konsekwencji zahamowana zostanie dotychczasowa dynamika rozwoju OZE w Polsce.

Próg dla odbioru energii jest tylko pozorny

W świetle art. 42 ust. 2 ustawy, opisane wyżej obostrzenia dotyczą również zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej z instalacji innej niż mikroinstalacja o mocy mniejszej niż 500 kW. Energia pochodząca z takiej instalacji objęta ma być bowiem obowiązkiem odkupu tylko na określonych warunkach. Zaoferowana musi zostać sprzedaż całej energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, w okresie co najmniej 90 następujących po sobie dni kalendarzowych. Wiąże się z tym ryzyko, że w przypadku niektórych ofert sprzedaży energii na sprzedawcy zobowiązanym w ogóle nie będzie ciążył obowiązek zakupu. Może to dotyczyć ofert obejmujących jedynie wybrane okresy (np. nadwyżkę energii wyprodukowaną w okresach gdy zapotrzebowanie na jej zużycie jest mniejsze – np. weekendy) albo ofert odnoszących się tylko do części wyprodukowanego wolumenu (np. wyprodukowanego w określonych godzinach).

Nowe brzmienie przepisu stwarza także istotny problem z zagospodarowaniem nadwyżek wyprodukowanej energii. Brak obowiązku po stronie sprzedawcy zobowiązanego do ich odkupu stanowi ważną praktyczną niedogodność dla wielu inwestorów. Z części wyprodukowanej energii nie będą bowiem czerpać korzyści tak, jak posiadacze mniejszych instalacji OZE. Wyjściem z sytuacji miałoby być zawarcie przez posiadaczy takich instalacji umowy sprzedaży ze spółkami obrotu. Wydaje się jednak, że z uwagi na brak ustawowego obowiązku odkupu energii, w starciu z wytwórcą to spółka obrotu będzie miała silniejszą pozycję negocjacyjną.

Wsparcie nie zawsze oznacza obciążenie dla budżetu

Rozwiązaniem opisanych problemów mogłyby być uproszczenia w przyłączeniach tych instalacji, które generują energię na potrzeby własne przedsiębiorcy oraz wprowadzenie możliwości (obowiązku) jej odkupu przez sprzedawcę zobowiązanego po średniej cenie energii elektrycznej na TGE (średniej cenie notowań prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii) z ostatniego kwartału. Nie ma bowiem uzasadnienia dla sytuacji, w której inwestor produkujący energię na swoje potrzeby i odsprzedający wyłącznie niewielkie nadwyżki wyprodukowanej energii nie ma zagwarantowanego prawa odkupu nadwyżek przez sprzedawcę zobowiązanego. Warto zaznaczyć, że inwestorzy często finansują elektrownię z własnych środków.

Innym sposobem mogłoby być zastosowanie 100-proc. net-meteringu energii czynnej, czyli opomiarowania netto niezależnie od wielkości instalacji. Net-metering jest rozliczeniem z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci. Dokonywane jest ono pomiędzy wytwórcą energii (posiadaczem instalacji powyżej 500 kW), a sprzedawcą zobowiązanym, który winien dokonać odpowiedniego rozliczenia na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. W takim przypadku zarówno kwestia sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE, jak i jej dystrybucja, zostałyby określone w ramach umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Obowiązek zawarcia tych umów leżałby po stronie sprzedawcy zobowiązanego.

Szansa na dynamiczny rozwój OZE

Wprowadzenie któregokolwiek z proponowanych rozwiązań spowodowałoby bardziej dynamiczny rozwój OZE w Polsce (w tym dużych inwestycji OZE), gdyż środki ze sprzedanej energii elektrycznej stanowiłyby dodatkowy przychód z planowanej inwestycji. Nie byłoby to ani bezpośrednie wsparcie finansowe, ani dotacja, w której musieliby partycypować inni konsumenci lub podatnicy.

Na koniec warto dodać, że wdrożenie powyższych form wsparcia dla instalacji powyżej 500 kW pozwoliłoby również Polsce w miarę prosty sposób wywiązać się z międzynarodowych zobowiązań w zakresie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej oraz stopniowo podnosić efektywność energetyczną. Kwestie te są kluczowe z punktu widzenia zapewniania samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także ochrony klimatu.

r. pr. Konrad Młynkiewicz

źródło: www.teraz-srodowisko.pl