Rząd szykuje nowe reguły dla mikroinstalacji

Maj 19, 2015

W piątek poznaliśmy projekt nowelizacji ustawy o OZE. Przygotowana przez resort gospodarki nowela ma w założeniu wprowadzić szereg istotnych zmian:

– Wprowadzenie przedziałów taryf gwarantowanych dla fotowoltaiki oraz biogazu ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków w miejsce przyjętych w marcu ściśle określonych stawek,

– Przesądzenie, że mikroinstalacje, które powstaną po przekroczeniu ustawowych progów mocowych (300 MW dla urządzeń o mocy 3 kW i 500 MW od 3 kW do 10 kW) nie zostaną objęte systemem taryf gwarantowanych, lecz będą mogły sprzedać nadwyżki energii po cenie rynkowej,

Niepołączalność wsparcia na zakup, instalację, eksploatację lub modernizację mikroinstalacji OZE z mechanizmem taryf stałych,

– Podwyższenie tzw. opłaty OZE, czyli doliczanej do rachunków odbiorców końcowych kwoty, która ma w założeniu przynajmniej częściowo finansować nowy model wsparcia – z 2,51 zł/MWh do 4,01 zł/MWh netto.

– Umożliwienie inwestorom, którzy rozpoczną produkcję energii po 1 stycznia 2016 r., sprzedawania wyprodukowanej przez nich energii przed wygraniem pierwszej aukcji pod warunkiem, że będzie ona w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na giełdzie lub na rynku regulowanym.

Projekt został teraz skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Każda zainteresowana osoba może kierować swoje uwagi i propozycje do 29 maja 2015 r. na adres poczty elektronicznej: SekretariatDEO@mg.gov.pl oraz faksem na numer (22) 693 40 17.