Pierwszy Zjazd Małej Energetyki Wiatrowej w Warszawie

Październik 26, 2013

26 października 2013r. w Sali Plenarnej Fundacji Demokratycznej przy ul. Chmielnej 9 w Warszawie odbył się Zjazd Małej Energetyki Wiatrowej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej. Spotkanie było prawdopodobnie pierwszą od wielu lat próbą integracji środowiska małych  i średnich wytwórców energii z wiatru.

Pierwszą część spotkania poświęcono systemowym i prawnym zagadnieniom związanym z inwestycjami w odnawialne źródła energii, eksperci w tej dziedzinie dokonali analizy i oceny warunków inwestycyjnych, przybliżyli uczestnikom zebrania m.in. perspektywę planowanych przez ustawodawcę zmian legislacyjnych oraz udzielili praktycznych porad prawnych w zakresie postępowania sądowego.

Zjazd SMEW

Obecny podczas spotkania prof. Krzysztof Żmijewski przedstawił istniejące w innych krajach ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na stosunkowo niewielką skalę. Powołując się głównie na przykład Wielkiej Brytanii dał jasno do zrozumienia, jak istotne jest w przypadku tego typu inwestycji wsparcie ze strony państwa. Niedopuszczalną należy bowiem nazwać sytuację, gdy starannie przygotowana dokumentacja zostaje przez organ wykonawczy odrzucona z powodu braków lub błędów natury formalnej, czy stylistycznej, a z tego typu sytuacjami mamy w naszym kraju do czynienia niestety wyjątkowo często.

Radca prawny dr Robert Zajdler w swojej prezentacji zwrócił uwagę na zależność między siłą i stopniem zorganizowania grupy reprezentującej swoje interesy w procesie stanowienia prawa, a faktyczną szansą ich realizacji. Istnieje bowiem możliwość odpowiedniego ukształtowania istotnych kwestii szczegółowych na etapie konsultacji społecznych, jednak istnieje ona jedynie wtedy, gdy taka działalność jest odpowiednio wyrazista i w dostatecznym stopniu skoordynowana. Realizacji takich właśnie celów służy niejednokrotnie powołanie do życia stowarzyszeń, które w imieniu zrzeszonych w nim podmiotów prowadzą aktywną działalność w tym zakresie.

Stowarzyszenie Małej Elektrowni Wiatrowej

Leo Turno, ekspert ds. rynku energii dostarczył natomiast uczestnikom wiedzy w zakresie możliwości prognozowania cen zielonych certyfikatów. Szczegółowo wyjaśniając metodologię prowadzonych przez siebie badań wykazał, iż gromadząc odpowiednią ilość danych oraz stosując określone metody badawcze można przewidzieć pewne istotne z punktu widzenia podejmowanych decyzji biznesowych wydarzenia. Stowarzyszenie jest natomiast odpowiednią platformą gromadzenia oraz przetwarzania tego typu informacji.

Radca prawny Katarzyna Nieckarz-Branny dokonała natomiast przeglądu prawnych aspektów inwestycji w farmy wiatrowe w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego. Wskazując potencjalne źródła konfliktów oraz proponując praktyczne możliwości ich rozwiązywania przekonywała, iż istnieje szereg możliwości dochodzenia swoich praw przed organami państwowymi, z których inwestorzy bardzo często nie korzystają. Powodem tego jest zazwyczaj niczym nieuzasadniona obawa przed długotrwałymi procesami sądowymi. W ostatniej części swojej prezentacji wskazała natomiast na potrzebę rozwijania umiejętności  z zakresu negocjacji w kontaktach z lokalnymi społecznościami, które często z powodu braku wiarygodnej wiedzy hamują inwestycje już na wczesnym ich etapie realizacji.