Ustawa o OZE: Ministerstwo Gospodarki planuje wprowadzić nowy system wsparcia w 2016 roku

Czerwiec 12, 2014

Ministerstwo Gospodarki przekazało Kancelarii Premiera autopoprawki do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z ich treścią system aukcyjny zacząłby obowiązywać od stycznia 2016 roku.

Z opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji informacji wynika, że wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz zwrócił się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o ponowne rozpatrzenie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poprawki były konieczne, ponieważ rząd chce zastosować dla systemu wsparcia OZE tzw. wyłączenie blokowe. Dzięki niemu do wejścia w życie ustawy o OZE nie będzie konieczna zgoda Komisji Europejskiej. Zdaniem Ministra Gospodarki zapewni to wcześniejsze wejście w życie ustawy oraz umożliwi realizację zobowiązań międzynarodowych, z których wynika, że Polska powinna osiągnąć do 2020 r. co najmniej 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych. Według autopoprawek system aukcyjny zacząłby obowiązywać od stycznia 2016 r.

Spór czy certyfikaty są pomocą publiczną

Do zastosowania unijnego wyłączenia blokowego konieczne jest przede wszystkim ustalenie, czy proponowany w ustawie system wsparcia można uznać za pomoc publiczną, a w tej kwestii pojawiają się już różne opinie. Minister Gospodarki brak konieczności notyfikacji systemu wsparcia uzasadnia tym, że zielone certyfikaty taką pomocą nie są. Opinię ministra potwierdził w stosownej opinii także Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Na tym jednak nie koniec, ponieważ do takiej interpretacji nie jest przekonany Minister Skarbu Państwa. W liście do sekretarza Rady Ministrów z dnia 5 czerwca zwrócił uwagę, że art. 39 projektu ustawy o OZE stanowi jednoznacznie, że przychody uzyskane ze sprzedaży świadectw pochodzenia są pomocą publiczną. Na ten zarzut Minister Gospodarki tydzień później odpowiedział z kolei, że zgodnie z przywołanym przepisem przychody uzyskane ze sprzedaży świadectw mają być jedynie „brane pod uwagę” przy określaniu poziomu wsparcia na podstawie wygranej aukcji, same w sobie jednak nie stanowią pomocy publicznej. Wzajemna wymiana pism trwa więc w najlepsze. Pomimo uwag Ministerstwo Gospodarki sprawę uważa za przesądzoną powołując się na swojego sojusznika w tej sprawie – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zgodnie z procedurami Rada Ministrów powinna w dalszym toku prac przyjąć autopoprawki, a następnie przesłać zmieniony projekt ustawy do Sejmu.